AI Article Writer – Tạo bài viết dài với 1 click chuột

Deal Score0
Deal Score0
5/5 - (2 bình chọn)

Bạn là người luôn bận rộng không có nhiều thời gian để tìm hiểu cũng như nghiên cứu thông tin nhưng bạn vẫn muốn có được những bài viết chất lượng nhanh nhất. Với ngôn ngữ máy học sâu kết hợp với ngữ điệu được phân tích và đánh giá bởi hàng tỷ thuật toán thông minh Mega AI sẽ xuất bạn nội dung cho bạn chỉ với một click chuột.

Bạn có thể đưa ra bất kỳ chủ đề nào AI cũng đều đưa ra cho bạn những kết quả tối ưu nhất.

Lưu ý : thời gian chờ là từ 1-3 phút, để AI đưa ra nội dung tối ưu nhất cho bạn

Làm thế nào để sử dụng AI Article Writer 

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản bạn chọn Article Writer

Bước 2: Tại ô Topic bạn nhập từ khóa chủ đề

  • Language – Lựa chọn ngôn ngữ
  • Tone Of Voice – Lựa chọn văn phong: thông tin, tiện ích, vui vẻ, hồi hộp…

Bước 3: chọ Write để AI xuất bản bài viết cho bạn vào ô bên dưới

Lưu ý: Bài viết dài chỉ để tham khảo, bạn có thể sửa lại hoặc tùy chỉnh cho phù hợp với nội dung của bạn, AI không hoàn toàn thay thế được người viết

Ví dụ:

Đầu vào: Best office desk pad

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đầu ra: 

An office desk pad is a necessity for anyone who spends a lot of time working at a desk. It provides a smooth, flat surface for writing or using a computer mouse, and can protect your desk from scratches and other damage. Desk pads come in a variety of sizes and materials, so you can find one that fits your needs.

An office desk pad is a flat surface on which you can place your computer keyboard, mouse, and other office supplies. The desk pad provides a smooth, flat surface for writing, typing, and using a computer mouse. It also protects your desktop from scratches and other damage.

-What to look for in a desk pad ?

When looking for a desk pad, there are a few things to keep in mind. First, consider the size of the desk pad. It should be large enough to cover the entire surface of the desk, with a little extra to spare. Second, think about the material. A desk pad should be made from a durable material that can withstand regular use. Third, consider the style of the desk pad. Some desk pads have a calendar or other features built in, while others are simple and straightforward. Finally, think about the price. Desk pads vary widely in price, so it’s important to find one that fits within your budget.

-How to choose the right size desk pad ?

When it comes to choosing the right size desk pad, there are a few things you need to take into account. First, you need to measure the area where you will be placing the desk pad. This will give you a good idea of the minimum and maximum size you can choose. Second, you need to consider the type of desk pad you want. If you want a pad that covers the entire surface of your desk, you will need to choose a larger size. Finally, you need to think about the style of desk pad you want. Some desk pads are designed to fit under keyboards, while others are meant to be placed on top of the desk. Choose the style that best fits your needs.

-Top office desk pads

A desk pad is a flat, usually rectangular piece of material placed on top of a desk to protect its surface and provide a comfortable writing surface. Desk pads are often made of leather, felt, or a synthetic material, and may be decorated with a logo or design. Desk pads may also include features such as a calendar, a clock, or a monthly planner.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Mega AI - AI Content Platform
Logo